...اعماق دل...

چگونه به تاولهاي پشت پايم بگويم كه......... همه راه اشتباه آمده ام!!!!!!!!.:Design:.